Nadace J&T

Žádost

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z NADACE J&T PRO FYZICKÉ OSOBY

Žadatel tímto uděluje výslovný souhlas podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“) se zpracováním svých osobních údajů uvedených v žádosti Nadace J&T. Tyto osobní údaje budou Nadací J&T zpracovávány (ve smyslu Zákona) po celou dobu existence Nadace J&T a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadace J&T po jejím zániku.(Pokud telefon nemáte, uveďte telefon na jinou kontaktní osobu.)
Záměr žádosti (na co a proč žádáme)
Pro koho je pomoc určena
Celkové náklady
Požadovaná částka z Nadace J&T
Poznámka k požadované částce z Nadace J&T
Které další organizace plánujete oslovit?
Žádali jste již v minulosti Nadaci J&T nebo Nadační fond J&T o příspěvek?
Jak jste se o nás dozvěděli?

Beru na vědomí, že zadané osobní údaje budou zpracovávány za účelem rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku a následné archivace žádostí.

Jsem si vědom/a, že při jakékoliv změně adresy, telefonního čísla či emailového kontaktu jsem povinný/á bezodkladně nahlásit tuto změnu Nadaci J&T. Pracovníci nadace potřebují mít po celou dobu řešení žádosti aktuální kontaktní údaje, aby mohli s žadatelem komunikovat. Proto nenahlášení změny kontaktních údajů může být důvodem k uzavření žádosti.